Tipitaka Network :: Sutta Spectra
Unicode | Velthuis
More Pāli | News
Season's Greetings
With insight we see that we all share the urge toward happiness, and that no one leaves this earth without having suffered.
Sharon Salzberg
Shambhala Sun, November 2005
Vinaya Piṭaka
Sutta Piṭaka
Abhidhamma Piṭaka
Recent Updates
Sutta Spectra!
- About the project
- Fonts display
Developed and supported by PaliLogix

Vibha`nga

I. Khandha Vibha`nga

 1. Suttantabhaajaniiya.m
  1. Ruupakkhandho
  2. Vedanaakkhandho
  3. Sa~n~naakkhandho
  4. Sa`nkhaarakkhandho
  5. Vi~n~naa.nakkhandho
 2. Abhidhammabhaajaniiya.m
  1. Ruupakkhandho
  2. Vedanaakkhandho
  3. Sa~n~naakkhandho
  4. Sa`nkhaarakkhandho
  5. Vi~n~naa.nakkhandho
 3. Pa~nhaapucchaka.m
  1. Tika.m
  2. Duka.m

II. Aayatana Vibha`nga

 1. Suttantabhaajaniiya.m
 2. Abhidhammabhaajaniiya.m
 3. Pa~nhaapucchaka.m
  1. Tika.m
  2. Duka.m

III. Dhaatu Vibha`nga

 1. Suttantabhaajaniiya.m
 2. Abhidhammabhaajaniiya.m
 3. Pa~nhaapucchaka.m
  1. Tika.m
  2. Duka.m

IV. Sacca Vibha`nga

 1. Suttantabhaajaniiya.m
  1. Dukkhasacca.m
  2. Samudayasacca.m
  3. Nirodhasacca.m
  4. Maggasacca.m
 2. Abhidhammabhaajaniiya.m
 3. Pa~nhaapucchaka.m
  1. Tika.m
  2. Duka.m

V. Indriya Vibha`nga

 1. Abhidhammabhaajaniiya.m
 2. Pa~nhaapucchaka.m
  1. Tika.m
  2. Duka.m

VI. Pa.ticcasamuppaada Vibha`nga

 1. Suttantabhaajaniiya.m
 2. Abhidhammabhaajaniiya.m
  1. Paccayacatukka.m
  2. Hetucatukka.m
  3. Sampayuttacatukka.m
  4. A~n~nama~n~nacatukka.m
   • Maatikaa
  5. Paccayacatukka.m
  6. Hetucatukka.m
  7. Sampayuttacatukka.m
  8. A~n~nama~n~nacatukka.m
  9. Akusalaniddesa
  10. Kusalaniddesa
  11. Abyaakataniddesa
  12. Avijjaamuulakakusalaniddesa
  13. Kusalamuulakavipaakaniddesa
  14. Akusalamuulakavipaakaniddesa

VII. Satipa.t.thaana Vibha`nga

 1. Suttantabhaajaniiya
  1. Kaayaanupassanaaniddesa
  2. Vedanaanupassanaaniddesa
  3. Cittaanupassanaaniddesa
  4. Dhammaanupassanaaniddesa
 2. Abhidhammabhaajaniiya
 3. Pa~nhaapucchaka
  1. Tika.m
  2. Duka.m

VIII. Sammappadhaana Vibha`nga

 1. Suttantabhaajaniiya
 2. Abhidhammabhaajaniiya
 3. Pa~nhaapucchaka
  1. Tika.m
  2. Duka.m

IX. Iddhipaada Vibha`nga

 1. Suttantabhaajaniiya
  1. Chandiddhipaada
  2. Viiriyiddhipaada
  3. Cittiddhipaada
  4. Viima.msiddhipaada
 2. Abhidhammabhaajaniiya
  1. Chandiddhipaada
  2. Viiriyiddhipaada
  3. Cittiddhipaada
  4. Viima.msiddhipaada
 3. Pa~nhaapucchaka
  1. Tika
  2. Duka

X. Bojjha`nga Vibha`nga

 1. Suttantabhaajaniiya
 2. Abhidhammabhaajaniiya
 3. Pa~nhaapucchaka
  1. Tika
  2. Duka

XI. Magga`nga Vibha`nga

 1. Suttantabhaajaniiya
 2. Abhidhammabhaajaniiya
 3. Pa~nhaapucchaka
  1. Tika
  2. Duka

XII. Jhaana Vibha`nga

 1. Suttantabhaajaniiya
 2. Abhidhammabhaajaniiya
  1. Ruupaavacarakusala
  2. Aruupaavacarakusala
  3. Lokuttarakusala
  4. Ruupaavacaravipaakaa
  5. Aruupaavacaravipaakaa
  6. Lokuttaravipaakaa
  7. Ruupaaruupaavacakiriyaa
 3. Pa~nhaapucchaka
  1. Tika
  2. Duka

XIII. Appama~n~naa Vibha`nga

 1. Suttantabhaajaniiya
  1. Mettaa
  2. Karu.naa
  3. Muditaa
  4. Upekkhaa
 2. Abhidhammabhaajaniiya
 3. Pa~nhaapucchaka
  1. Tika
  2. Duka

XIV. Sikkhaapada Vibha`nga

 1. Abhidhammabhaajaniiya
 2. Pa~nhaapucchaka
  1. Tika
  2. Duka

XV. Pa.tisambhidaa Vibha`nga

 1. Suttantabhaajaniiya
  1. Sa`ngahavaara
  2. Saccavaara
  3. Hetuvaara
  4. Dhammavaara
  5. Pa.ticcasamuppaadavaara
  6. Pariyattivaara
 2. Abhidhammabhaajaniiya
  1. Kusalavaara
  2. Akusalavaara
  3. Vipaakavaara
  4. Kiriyavaara
 3. Pa~nhaapucchaka
  1. Tika
  2. Duka

XVI. ~Naa.na Vibha`nga

 1. Ekakamaatikaa
 2. Dukamaatikaa
 3. Tikamaatikaa
 4. Catukkamaatikaa
 5. Pa~ncakamaatikaa
 6. Chakkamaatikaa
 7. Sattakamaatikaa
 8. A.t.thakamaatikaa
 9. Navakamaatikaa
 10. Dasakamaatikaa

XVII. Khuddakavatthu Vibha`nga

 1. Ekakamaatikaa
 2. Dukamaatikaa
 3. Tikamaatikaa
 4. Catukkamaatikaa
 5. Pa~ncakamaatikaa
 6. Chakkamaatikaa
 7. Sattakamaatikaa
 8. A.t.thakamaatikaa
 9. Navakamaatikaa
 10. Dasakamaatikaa

XVIII. Dhammahadaya Vibha`nga

 1. Sabbasa`ngaahikavaara
 2. Uppattaanuppattivaara
  1. Kaamadhaatu
  2. Ruupadhaatu
  3. Aruupadhaatu
  4. Apariyaapanna
 3. Pariyaapannaapariyaapannavaara
  1. Kaamadhaatu
  2. Ruupadhaatu
  3. Aruupadhaatu
  4. Pariyaapannaapariyaapanna
 4. Dhammadassanavaara
  1. Kaamadhaatu
  2. Ruupadhaatu
  3. Asa~n~nasattaa
  4. Aruupadhaatu
 5. Bhuumantaradassanavaara
 6. Uppaadakakamma-aayuppamaa.navaara
  1. Uppaadakakamma
  2. Aayuppamaa.na
 7. Abhi~n~neyyaadivaara
 8. Saaramma.naanaaramma.navaara
 9. Di.t.thasutaadidassanavaara
 10. Tikaadidassanavaara
  1. Kusalattika
  2. Vedanaatika
  3. Vipaakattika
  4. Upaadinnattika
  5. Vitakkattika